A A
Potrait Image
sk_3_ithought_220x220

Vyhlásenie o ochrane súkromia

1. Spoločnosť GlaxoSmithKline rešpektuje súkromie návštevníkov a užívateľov svojich internetových stránok.

2. Spoločnosť GlaxoSmithKline v súvislosti so vstupom na jej internetové stránky a s ich základným používaním bežne nevyžaduje poskytnutie akýchkoľvek osobných údajov a/alebo iných údajov nemajúcich povahu osobného údaja (ďalej spolu len „osobné údaje“).

3. V prípade, ak spoločnosť GlaxoSmithKline bude v súvislosti so vstupom na a/alebo používaním jej internetových stránok a/alebo ich vybraných častí (sekcií) v jednotlivom prípade požadovať poskytnutie osobných údajov (napr. pre registráciu do zóny určenej pre registrovaných užívateľov atď.), ich poskytnutie ako aj nakladanie s nimi (vrátane ich spracúvania) sa bude spravovať osobitnými ustanoveniami o nakladaní s osobnými údajmi, ktoré budú umiestnené na daných internetových stránkach. V prípade, ak takéto osobitné ustanovenia o nakladaní s osobnými údajmi nebudú na daných internetových stránkach umiestnené, vzťahuje sa na ich poskytovanie a nakladanie s nimi (ich spracúvanie) ustanovenie bodu 4. a 5. tohto dokumentu.

4. Poskytnutím osobných údajov spoločnosti GlaxoSmithKline prostredníctvom jej internetových stránok (napr. vyplnením a odoslaním registračného/prihlasovacieho formulára atď.) udeľuje návštevník resp. užívateľ internetových stránok spoločnosti GlaxoSmithKline Slovakia s.r.o., so sídlom Galvaniho 7/A, 821 04 Bratislava, IČO: 35 734 833, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 16198/B (inde len „spoločnosť GlaxoSmithKline“), jej materským, sesterským a dcérskym spoločnostiam a ďalším subjektom skupiny GlaxoSmithKline (inde len „oprávnené subjekty“), súhlas na spracúvanie všetkých jeho ním poskytnutých osobných údajov, vrátane osobných údajov majúcich povahu osobitnej kategórie osobných údajov. Oprávnené subjekty sú v zmysle udeleného súhlasu oprávnené poskytnuté osobné údaje spracúvať na účely prezentácie a propagácie oprávnených subjektov (najmä avšak nielen spoločnosti GlaxoSmithKline), ich programov, produktov a služieb a zasielanie uvedeného sa týkajúcich informácií, noviniek, správ a ponúk, na ďalšie reklamné, marketingové a iné komunikačné účely ako aj na účely sledovania, vyhodnocovania a využívania informácií o spotrebiteľskom správaní návštevníkov resp. užívateľov stránok. Súhlas so spracúvaním osobných údajov sa udeľuje dobrovoľne, na dobu neurčitú a je možné ho kedykoľvek, bezplatne, písomne, formou listu (obsahujúceho odvolanie súhlasu so spracúvaním osobných údajov) doručeného spoločnosti GlaxoSmithKline odvolať. Odvolanie súhlasu má za následok odvolanie súhlasu voči všetkým oprávneným subjektom. Oprávnené subjekty smú poskytnuté osobné údaje spracúvať, až kým súhlas nebude odvolaný; uvedené pritom nemá vplyv na prípadné povinné spracúvanie alebo archivovanie údajov na základe osobitného právneho predpisu. Užívateľ resp. návštevník internetových stránok má vo vzťahu k jeho spracúvaným osobným údajom všetky práva ustanovené najmä § 28 a súv. zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov. Osobné údaje návštevníka resp. užívateľa stránok môžu oprávnené subjekty spracúvať aj prostredníctvom iného subjektu v postavení sprostredkovateľa. V rovnakom rozsahu a za rovnakých podmienok návštevník resp. užívateľ stránok spoločnosti GlaxoSmithKline a ďalším oprávneným subjektom podľa prvej vety tohto bodu udeľuje aj súhlas na využívanie jeho ním poskytnutých údajov nemajúcich charakter osobného údaja.

5. Súčasťou súhlasu podľa bodu 4. vyššie je aj súhlas so zasielaním informácií o novinkách oprávnených subjektov (najmä avšak nielen spoločnosti GlaxoSmithKline), ich ponukách, programoch, produktoch a službách a ďalších súvisiacich informácií na e-mailovú adresu a prípadne aj na iné elektronické kontaktné miesta, ktoré návštevník resp. užívateľ poskytol prostredníctvom internetových stránok spoločnosti GlaxoSmithKline (napr. vyplnením a odoslaním registračného/prihlasovacieho formulára atď.). Súhlas so zasielaním informácií sa udeľuje dobrovoľne, na dobu neurčitú a je ho možné kedykoľvek bezplatne odvolať, a to prostredníctvom funkcie linku umiestneho v e-mailovej správy zaslanej návštevníkovi resp. užívateľovi stránok alebo písomne, formou listu (obsahujúceho odvolanie súhlasu so zasielaním informácií) doručeného spoločnosti GlaxoSmithKline. Odvolanie súhlasu ktorýmkoľvek zo spôsobov podľa predchádzajúcej vety má za následok odvolanie súhlasu so zasielaním informácií voči všetkým oprávneným subjektom. Odvolanie súhlasu so zasielaním informácií podľa tohto bodu nemá za následok odvolanie súhlasu so spracúvaním osobných údajov podľa bodu 4. vyššie (tento je v prípade záujmu potrebné odvolať samostatne, spôsobom podľa bodu 4.). Užívateľ resp. návštevník internetových stránok má v súvislosti so zasielaním informácií prostredníctvom elektronických komunikácií všetky práva ustanovené § 62 a súv. zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách.

6. Spoločnosť GlaxoSmithKline bude používať údaje získané na jej internetových stránkach v agregovanej podobe pre zistenie celkového počtu návštevníkov týchto stránok, počtu návštevníkov každej jednotlivej stránky ako aj jednotlivých doménových mien. V tomto procese nebudú dostupné žiadne osobné údaje.

7. Používanie technológie „cookies“ na stránkach spoločnosti GlaxoSmithKline upravuje dokument Vyhlásenie o používaní technológie „cookies“.

8. Stránky spoločnosti GlaxoSmithKline môžu obsahovať odkazy na internetové stránky prevádzkované tretími osobami. Obsah týchto internetových stránok však spoločnosť GlaxoSmithKline podrobne nepozná. Umiestnením odkazov na stránkach spoločnosť GlaxoSmithKline iba uľahčuje prístup na internetové stránky tretích osôb, no nepreberá žiadnu zodpovednosť za akýkoľvek ich obsah. Obsah umiestnený na odkazovaných internetových stránkach nemožno považovať za obsah umiestňovaný, podporovaný alebo schvaľovaný spoločnosťou GlaxoSmithKline. Spoločnosť GlaxoSmithKline neručí a nezodpovedá za akékoľvek informácie ani materiály umiestnené na internetových stránkach tretích osôb ako ani za akékoľvek porušenia právnych predpisov, práv či oprávnených záujmov tretích osôb, ku ktorým by na internetových stránkach tretích osôb došlo. Zodpovednosť za všetok obsah a fungovanie odkazovaných internetových stránok ako aj akékoľvek škody vzniknuté v súvislosti s ich používaním nesú výlučne ich prevádzkovatelia. Na internetové stránky tretích osôb sa nevzťahuje (resp. nemusí vzťahovať) politika ochrany súkromia spoločnosti GlaxoSmithKline a teda ani pravidlá, zásady, postupy a následky uvedené v tomto dokumente. Odporúčame preto, aby ste sa o politike zberu a šírenia údajov internetovými stránkami prevádzkovanými tretími osobami informovali priamo u týchto osôb.

 
Country Selector